Музей

Untitled Document

ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ СВОГЕ

Обществена колекция Своге

Обществената колекция (музейна сбирка) в град Своге е създадена през 1988 г. по инициатива на Партийния комитет в града. От 1989 до 1991 г. отговорник на сбирката е Светла Христова. По нейна информация, музейната сбирка е била общинска, а не читалищна. Събран е бил много етнографски материал. Формирана е била експозиция, включваща и видео презентации.

По-късно за сбирката отговаря Анатолий Йорданов (до 1998 г.). От него е извършен опис на нумизматичния материал в колекцията. Провел е и консултации със специалисти от Археологическия институт към БАН в София. Установено е наличието на редки екземпляри монети като например тетрадрахми на Александър Велики. По същото време и във връзка с проведените консултации, районът е бил посетен от специалисти по праистория (Иван Гацов, Васил Николов), които са извършили обследвания в пещерите (в частност Темната дупка), разположени на територията на община Своге.

В края на 90те години сбирката е разформирована. Част от витрините и експонатите са преместени в Читалище „Градище 1907“, а по-голямата част от предметите са разпръснати в различни помещения на читалището. Описите, създадени от отговарящите за сбирката, са запазени само частично. Част от документацията (непълен опис, съдържащ 74 инвентарни номера) е била предадена за съхранение на Секретаря на читалището. Длъжността „отговорник на сбирката“ е била съкратена.

През 2018 г. по Договор № 60/26.01.2018 г. между община Своге и Българско археологическо сдружение беше извършена идентификация на движимите културни ценности, намиращи се в колекцията на Читалище „Градище-1907“ от екип в състав: Красимира Лука (магистър по археология), Виктор Илиев (бакалавър по археология), Руско Русев (консултант).

Всички предмети от колекцията, включително намиращите се в експозицията и съхранявани в различни помещения в читалището, бяха подложени на нова инвентаризация. Върху предметите бяха поставени отчетни обозначения (в съответствие с изискванията на Наредба № Н-6/11.12.2009, Чл. 15, Чл. 16, Чл. 17 и Чл. 18), които отговарят на съответната документация, описание и идентификация.

В съответствие с изискванията за документиране на движими културни ценности с историческо значение, всички предмети с археологическа стойност бяха документирани графично. Извършена е обработка на общо 69 предмета. Графичните изображения са дигитализирани.

В процеса на работа бяха фото документирани общо 189 предмета, от които 64 – раздел Археология, 94 – раздел Етнография, 6 – раздел Нумизматика, 25 – Спомагателен фонд, Археология. Всички снимки са обработени дигитално и пресъздават реалния изглед на предметите в мащаб 1:1.

В съответствие с изискванията на Наредба № Н-6/11.12.2009, Чл. 26 бяха изработени и научни паспорти на предметите. Научните паспорти съдържат пълна информация за всеки отделен предмет в колекцията и са изготвени в дигитален и хартиен вариант.


Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге
Обществена колекция Своге


Съхранение

С Решение на Настоятелството на Читалище „Градище-1907“ (Протокол № 5/10.04.219 г.) е определено помещение, осигуряващо подходящи условия за съхранение на движимите културни ценности в стая на втория етаж на читалището (хранилище) – с приложена скица Читалище гр. Своге, II-ри етаж, „Клуб“.

Помещението е защитено от влага, отоплявано през зимния сезон и оборудвано със стелажи и мебели, подходящи за работа с недвижими културни ценности.Експониране

С Решение на Настоятелството на Читалище „Градище-1907“ (Протокол № 5/10.04.219 г.) е определено помещение, осигуряващо подходящи условия за експониране на движимите културни ценности в стая на първия етаж на читалището – с приложена скица Читалище гр. Своге, I-ви етаж.

Помещението е с осигурени експозиционни витрини и постоянно видео-наблюдение.

Експозицията е разпределена в няколко части, както следва:

  1. Археология (витрина 1-2) – Инструменти и предмети от бита; Оръжие, военно снаряжение, монети.
  2. Възраждане и Нова история (витрина 3) – Оръжие.
  3. Етнография (витрини 4-10) – Метални предмети от бита; дървени предмети от бита; Керамични съдове; Накити Текстил; Женска шопска носия; Мъжка носия.
  4. Етнографски кът – ръчен тъкачен стан и предмети от бита.

В изпълнение на Договор № 60/26.01.2018 г. между община Своге и Българско археологическо сдружение през 2018 г. бяха обновени витрини 1-3, тъй-като се установи, че при тях липсва идентификация на експонатите и яснота на излагането им в хронологически и тематичен порядък. Към тези експонати бяха прибавени и нови, принадлежащи като тематика към същата група. Други експонати, които не притежаваха качествата на археологически предмети, бяха отписани от експозицията и върнати във фонда.

В съответствие с изискванията на Наредба № Н-4/08.10.2013, Чл. 8, ал.3 за възобновените витрини № 1-3 е изготвен и тематико-експозиционен план, който съдържа подробни данни за изложените във витрините предмети.

Изработени бяха осъвременени анотации към експонатите и Опис на експозицията.

Документацията, свързана с експозицията в читалище „Градище 1907“, беше цялостно обновена чрез подробен Опис на всички предмети със съответните инвентарни номера, отговарящи на новоизготвените научни паспорти и на мястото им в съответните фондове.


Презентации

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document